За нас

 

Дружеството разполага с добър екип от професионалисти в областта на бизнес планирането и управлението на инвестиционни проекти.

 

ПРОВИДА ЕООД е създадена през март 2006 г. с основен предмет на дейност консултантски услуги при изготвяне на проекти и бизнес планове за кандидатстване по програми, финансирани от Европейският съюз. Дружеството разполага с добър екип от професионалисти в областта на бизнес планирането и управлението на инвестиционни проекти.

Екипът

В периода 2006-2008 г.

екипът на ПРОВИДА ЕООД натрупа ценен опит по Програма ФАР „Икономическо и социално сближаване“, под-сектор „Конкурентоспособност“ и „Човешки ресурси“, както и по Програма САПАРД. Дружеството разработи и предаде проекти в сферата на човешките ресурси (9 проекта), строителството (интегрирана част от други проекти), каменодобива (2 проекта), дървопреработването (4 проекта), туризма (над 10 проекта), шивашката индустрия (4 проекта), металообработването (3 проекта), производството на вино, млеко и месопреработването, производството, преработката и пакетирането на селскостопански продукти (над 20 проекта).

През 2008 до края на 2012

ПРОВИДА ЕООД участва в подготовката на 15 проекти предложения по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., от които 10 бяха одобрени за финансиране в следните стопански сектори:

Производство на специални метални отливки

Производство на битови електроуреди

Производство и предене на текстилни влакна

Производство на специални детайли в автомобилостроенето

Производство на дограма

Производство на мъжка и дамска конфекция

Първична преработка на дървесина

Интернет, телевизия и телекомуникации

Обработка на данни, хостинг и подобни дейности

Производство на Софтуер

От началото на 2008 г. до сега

ПРОВИДА ЕООД разработи и управлява 13 общински проекта в следните направления:

Образователна инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие“ 207-2013 г.;

Подобряване на здравна инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.;

Реконструкция и ремонт на улици, улично осветление и зелени площи по „Програма за развитие на селските райони“ 2007-2013 г.;

Ремонт и реконструкция на пътна инфраструктура по „Програма за развитие на селските райони“ 2007-2013 г.

Местно развитие и сътрудничество по Програма ЛИДЕР от „Програма за развитие на селските райони“ 2007-2013 г.

Водоснабдяване и канализация по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г.

Трансгранично сътрудничество България-Гърция.

През 2009 и 2010 г.

експерти на ПРОВИДА ЕООД участваха в подготовката на 5 Стратегии за местно развитие по Програма ЛИДЕР, от които 2 бяха финансирани. Това са Стратегиите на „Местна инициативна група – Разлог“ и „Местна инициативна група – Кнежа“.

През 2012 г.

ПРОВИДА ЕООД като подизпълнител успешно осъществи и приключи проект за проучване, анализ на добрите практики, идентифициране на нуждите на МСП, произтичащи от подготовката и управлението на проекти финансирани от фондове на ЕС в България. Проектът SME Pipline – Създаване на проектова линия за развитие на МСП се финансира от Структурните Фондове на ЕС по приоритетна ос 3: „Конкурентоспособност и човешки ресурси” на програма Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007–2013 г.

До края на 2012 г. бяха подготвени и одобрени за финансиране 27 проекта на фирми по мерки 121, 123, 312, 311 от „Програма за развитие на селските райони“ 2007-2013 г. по сектори както следва: 1) Животновъдство и растениевъдство; 2) Преработка на месо и месни продукти; 3) Туризъм, спорт и отдих; 4) Производство на ел.енергия от ВЕИ; 5) Авторемонтни услуги и диагностика на автомобили.

В периода 2013 – 2014 година

ПРОВИДА ЕООД консултира подготовката и изпълнението на 15 проекта по мерки 121 – Модернизация на земеделското стопанство, 123 – Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти, 311 – Разнообразяване към неземеделски дейности, 312 – Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия, 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони и 323 – Съхраняване и възобновяване на селското наследство (Програма ЛИДЕР) от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., както и 2 проекта за „Технологична модернизация“ и иновации от ОП „Конкурентоспособност“.

Още дейности

7

За последните 2 години ПРОВИДА ЕООД организира и проведе обучения свързани с отчитане и управление на проекти, събития и работни срещи за „Национална служба съвети в земеделието“ и СНЦ „МИГ-Костенец 2010“. Едновременно с това консултанти от дружеството извършиха социологическо проучване и анализ на територията на СНЦ „МИГ-Разлог“.

7

Управителят на ПРОВИДА ЕООД в качеството си на външен експерт извърши оценка на напредъка по прилагане на Стратегията за местно развитие на МИГ-Разлог за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

7

Експерти на ПРОВИДА ЕООД участват в оценки на проекти в МИГ – Белово, Септември, Велинград, МИГ-Харманли, МИГ-Елхово и МИГ-Тунджа.

Контакти

Пишете ни

9 + 6 =

Адрес

София
ул. „Мърфи“ 28, ет.7

Контакти

Моб.тел: 0878 787 367
Е-mail: office@provida.bg

Share This