Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Целта на процедурата
 е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Общият бюджет по процедурата е  260 000 000 лв.

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия от приоритетни сектори на икономиката и регистрирани преди 31.12.2019 г.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция е 35 000 лв., а максималният  варира в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат, както следва:
– Микро предприятия: 180 000 лева
– Mалки предприятия: 350 000 лева
– Средни предприятия: 700 000 лева

Максималният процент на помощта е до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията предприятие и мястото на изпълнение на инвестицията.

По процедурата е предвидено придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружаващите документи чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) – Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.

Процедурата е с краен срок
 за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.09.2022 г.

Кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 (двадесет и един) дни преди изтичането на срока за кандидатстване в ИСМ (ИСУН 2020, раздел НПВУ) чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура „Технологична модернизация“.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСМ и на интернет страницата на СНД на ПИТ (https://mig.gov.bg/) в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

Източник: Министерство на иновациите и растежа

Share This