Обявен е прием за проекти по процедура „Обучения за заети лица“ от ОПРЧР

Целта на процедурата BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020год. е да бъде повишена способността на заетите лица да са в крак с бързите промени на пазара на труда, в следствие на глобализацията, технологичните промени, застаряване на населението и други съвременни фактори. В тази връзка по настоящата процедура ще бъдат финансирани обучения за заети лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица.

Лица наети на граждански договор не попадат в допустимата целева група.

Очакваните резултати от тези обучения са:

 • подобряване уменията на работещите, съобразно актуалните нужди на бизнеса;
 • повишаване производителността на труда;
 • създаване на условия за устойчива заетост;
 • възможности за заемане на по-качествени работни места и кариерно развитие;

Кой може да кандидатства?

 1. Работодатели;
 2. Социални партньори – в качеството на работодатели.

Кои са допустимите партньори?

 1. Работодатели;
 2. Социални партньори – в качеството на работодатели;
 3. Центрове за професионални обучения (само в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата).

Кои са основните допустими дейности?

 1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица;
 2. „Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“.

Финансови параметри:

Компонент 1:

Минимален размер на БФП за един проект: 15 000 лв.,

Максимален размер на БФП за един проект: 3 911 660 лв.

Компонент 2:

Минимален размер на БФП за един проект: 15 000 лв.,

Максимален размер на БФП за един проект: 391 166 лв.

Интензитет на помощта:

 • За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
 • За средни предприятия не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
 • За малки/микро предприятия не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.esf.bg и https://eumis2020.government.bg

Краен срок за представяне на предложенията: 30.06.2017 г. – 17,30 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Share This