ДФЗ обяви първоначалния праг от точки, над който за сега ще бъдат разглеждани проекти.

На 14.03.2017г. приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за оценка на проектите, подадените в периода на прием 26 октомври – 07 декември 2016 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.. Приемът е обявен със заповед №РД 09-755/04.10.2016г. на Министъра на земеделието и храните с общ бюджет от левовата равностойност на 237 000 000 евро. В посочения прием заявление за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП) са подали общо 3 165 земеделци.

Проектите са оценени, съгласно критериите и изискванията разписани в Наредба 9 от 21 март 2015г., като се класират според получените при оценката точки. Одобрявянето им се извършва в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно представените документи.

Към момента обявения ранкинг е 53 точки включително. Проектите получили повече от 53 точки ще продължат на следващо ниво на оценка. След преминаване на  техническа и финансова проверка тези проекти, съответно ще бъдат одобрени или неодобрени за получаване на БФП.

Проектите получили по-малко от 53 точки може да бъдат допуснати до следващо ниво на проверка само при наличие на остатък от заделения финансов ресурс за проведения прием.

Всеки бенефициент, подал заявление за кандидатстване за БФП по подмярка 4.1, използвайки  получения при кандидатстването УРН, може да извърши индивидуална справка за признатите му точки и да следи движението на своя проект на сайта на ПРСР, бутон „Проверка статус на проекти“ – http://www.prsr.bg/proekti/index.html

Share This