Готов е проекта във връзка с насоките за кандидатстване по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г

 Целите и очакваните резултати на мярката се изразяват в:

 1. подобряване на конкурентоспособността и създаването на работни места, в частност в селските райони, като същевременно се гарантира опазването на горите и предоставяне на екосистемни услуги;
 2. постигане на устойчивото управление на горите чрез извършването на сечи, с цел подобряване състоянието на горите, възобновяване, запазване на генетичните ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на основните функции на горите.

Тези две направления ще бъдат постигнати посредством:

 1. подобряване на конкурентоспособността и създаването на нови работни места, чрез:
 • насърчаване преработката и подобряват маркетинга на горските продукти;
 • подпомагане закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесина;
 1. подобряване състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване, чрез:
 • подпомагане провеждането на отгледните сечи във високостъблените и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • подпомагане закупуването или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите машини и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;
 • подпомагане на устойчивото управление на горите чрез въвеждане на добри производствени практики, в т.ч. системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

Кой може да кандидатства?

 1. Собственици на горски територии, които притежават съответно:
  • за Физическите лица – минимум 0,5 ха горски територии;
  • за Еднолични търговци (ЕТ) и Юридическите лица (ЮЛ) – минимум 0,5 ха горски територии;
  • за Местни поделения на вероизповеданията – минимум 0,5 ха горски територии;
  • за Общини – минимум 10 ха горски територии;
 2. Съществуващи или новосъздадени дървопреработвателни предприятия, които са регистрирани по Търговския закон и са микро, малки или средни предприятия;
 3. Горски стопани, доставчици на услуги;

Какви са ограниченията по отношение на допустимите дейности, взависимост от типа кандидат?:

 1. Собствениците на гори, които са Физически лица, както и Горските стопани, доставчици на услуги, могат да включат следните дейности в проекта си:
 • Отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;
 1. Собствениците на гори, които са Общини или Местни поделения на вероизповеданията, могат да включат следните дейности в проекта си:
 • Отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина само в собствени горски територии.
 1. Собствениците на гори, които са Еднолични търговци и Юридически лица, могат да включат следните дейности в проекта си:
 • Отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;
 • Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина;
 • Закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение;
 • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка, съгласно приложение № 4 от Условията за кандидатстване;
 1. Съществуващи или новосъздадени дървопреработвателни мирко, малки и средни предприятия, могат да включат следните дейности в проекта си:
 • Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина;
 • Закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение;
 • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка, съгласно приложение № 4 от Условията за кандидатстване.

Кой проект ще получи предимство:

 1. Проект, изпълняван на територията на община с висока степен на лесистност, съгласно Приложение 9, към Условията за кандидатстване. Съгласно този списък общините са разпределени в 4-ри категории. Броя на точките, които се присъждат на даден проект се определя, взависимост от това, в коя категория попада общината, на чиято територия ще се изпълнява проекта;
 2. Проекти, изцяло свързани с дейност дърводобив, на кандидати собственици на гори или горски стопани, доставчици на услуги, в които са заложени разходи за закупуване на специализирана горска техника, притежаваща Серфитификат за съответствие с одобрения тип (Сертификат за одобрение на типа на Европейската общност);
 3. Проекти, които предвиждат запазване на съществуващи и/или създаване на нови работни места, като за всяко работно място ще се присъждат по 2 точки. Максималния брой точки е 50.

Кои са разходите, които се признават по мярката и ще бъдат възстановявани?:

 1. Разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи за изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи, необходими за първичната преработка на дървесина, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване;
 2. Разходи за закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка съгласно приложение № 4;
 3. Разходи за отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 4. Разходи за закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.
 5. Закупуване на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение;
 6. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;
 7. Закупуване на софтуер, необходим за изпълнение на проектното предложение;
 8. Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация;
 9. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи включени в проектното предложение.

Финансовата рамка по процедурата е:

 1. Минимален размер на общите допустими разходи за един проект – 5 000 евро.
 2. Максимален размер на общите допустими разходи по подмярката за проект, включително за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., за един кандидат – 500 000 евро.

Интензитет на помощта:

50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от допустимите бенефициенти, които ще се изпълняват на територията на общини от селските райони, съгласно Приложение № 2 от Насоките за кандидатстване по мярка 8.6 от ПРСР 2014-2020год..

40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от допустимите бенефициенти, които ще се изпълняват извън територията на общини от селските райони.

Приемът на документи ще бъде извършван изцяло по електронен път в системата ИСУН. Проектното предложение (Формуляр за кандидатстване) е необходимо да бъде подписано с квалифициран електронен подпис – КЕП на физическото лице, имащо законово право да представлява кандидата.

Проектът от изискуеми документи, които са ви необходими както по време на кандидатстването, така и в процеса на изпълнение на проекта, можете да видите на адрес:

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx

Окончателния вариант на тези документи ще бъдат публикуван, както на страницата на МЗХГ, така и в системата ИСУН при официалното обявяване на процедурата за прием на проекти по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“.

Вероятния период за обявяване на мярката е средата на април – началото на юни 2018 год.

Share This