Подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Всяко едно микро предприятие, което развива дейност на територията на селски община в секторите извън производството и преработката на селскостопански, рибни и горски продукти ще има възможност да получи достъп до безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. по подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

За тази цел е необходимо да разработи и подготви инвестиционен проект, който да бъде представен пред съответната Регионална агенция на ДФЗ.

Приемът на проекти по настоящата подмярка се очаква да бъде отворен през месец декември на 2017год.

Какви дейности ще се финансират?

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), дейности свързани с обновяване или изграждане на места за настаняване с максимум 20 помещения за настаняване;
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, т.е. не надхвърля необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието;
 • Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
 • При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%. Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.

Проекти за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани върху терени с голямо значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити от суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат при потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани в съответствие с чл. 38 Закона за енергията от възобновяеми източници).

Кои дейности не са допустими?

 • не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз;
 • за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба;
 • за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм, съгласно Приложение № 16 „Списък на населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси в селските райони“, а именно:
 • градовете: Созопол; Приморско; Самоков; Банско; Несебър; Балчик;
 • курортите: Курортен комплекс „Албена“, община Балчик; Ваканционно селище „Елените“, община Несебър; Курортен комплекс „Слънчев бряг“, община Несебър; Ваканционно селище „Дюни“, община Созопол; Курортен комплекс  „Международен младежки център – Приморско“, община Приморско; Курортен комплекс „Пампорово“, община Чепеларе; Курортен комплекс „Боровец“, община Самоков.

С цел по-ефективно прилагане на програмата Управляващият орган, след консултации с Комитета по наблюдение, ще може да ограничава вида на допустимите дейности за определени приеми (целеви приеми).

Кой може да кандидатства?

 • Земеделски производители (Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро);
 • Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите;
 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;
 • Кандидатите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район;
 • При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.
 • Кандидатът е необходимо да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи.

Допустими разходи – в какво могат да бъдат вложени парите?

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

 1. Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 3. Общи разходи, свързани с разходите по т.1 и т. 2, например за хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост; Разходите не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. 1, 2 и 4;
 4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи, посочени в т.3;

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Кои кандидати и проекти ще получат пари с предимство?

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

 • Проектът подпомага усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ местни природни и културни ценности – селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;
 • Проектът е за производствени дейности;
 • Проектът създава работни места.
 • Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;
 • Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“;
 • Проектът е на ЗП регистриран като тютюнопроизводител
 • Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“,  в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС;
 • Проекти, включващи иновации;
 • Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и/или Северен централен район).

Комитетът за наблюдение на програмата ще одобри критериите за подбор, точките за всеки критерии, както и минималния брой точки, над които дейността ще бъде одобрена за финансиране. Те ще бъдат подробно представени в разписана Наредба за прилагане на подмярка 6.4.1, която предстои да бъде обнародвана.

Финансови параметри:

Финансовата помощ е до 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Минимална стойност на допустимите разходи по проекта – 10 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност не следва да надвишават посочените максимални стойности.

Изисквания към бизнес плана:

Бизнес планът трябва да съдържа най-малко следните елементи:

 • Резюме на плана;
 • Първоначално икономическо състояние на кандидата;
 • Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите;
 • Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата;
 • Прогноза на нетните парични потоци;
 • Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие на дейностите на кандидата, включително дейностите, свързани с устойчивото развитие и ефективно използване на ресурсите на околната среда, като например обучение и консултации;
 • Промени в бизнес плана се допускат, само ако не водят до съществено изменение на дейността;
Share This