Предстои евро финансиране на Регионални иновационни центрове чрез ОПИК 2014-2020г

Приключи общественото обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти: „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по ОП “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип, които биха могли да ускорят икономическото и социалното развитие на българските региони.

Кой може да кандидатства? Допустимите кандидати са два типа:

 1. Обединение под формата на сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 2. Дружества по смисъла на Търговския закон

Бъдещия РИЦ (обединението или дружеството), следва да бъде учреден от следните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ типове участници:

 1. минимум 3 (три) юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са извършвали икономическата си дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 и 2018 г..

И

 1. минимум 1 (едно) висше учебно заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти, които разполагат с капацитет в дадения район на ниво NUTS 2.

Освен посочените по-горе задължителни членове в РИЦ могат да се включат и:

 1. Неправителствени организации от територията
 2. Общински и областни администрации
 • Допуска се и участието на едно юридическо лице, което осъществява дейност в друг район на планиране извън ЮЗР, но единствено в случай че ще започне да осъществява икономическа/производствена дейност в района на РИЦ;
 • Допуска се и участието на едно висше учебно заведение/ научноизследователска организация или техни звена/институти от друг район на планиране, но единствено в случай, че ще започне да осъществява научноизследователска дейност в района на РИЦ;

В кои сфери е допустимо да бъде разработен проекта?

Приоритетно направление, съгласно Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) на Република България 2014 – 2020 г.[1], за различните райони на територията на България са следните:

 1. Югозападен район на планиране (ЮЗР): ИКТ и информатика; Индустрия за здравословен начин на живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;
 2. Южен централен район на планиране (ЮЦР): ИКТ и информатика; Индустрия за здравословен начин на живот и биотехнологии; Мехатроника и чисти технологии;
 3. Югоизточен район на планиране (ЮИР): Индустрия за здравословен начин на живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии; Мехатроника и чисти технологии;
 4. Северозападен район на планиране (СЗР): Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен начин на живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;
 5. Северен централен район на планиране (СЦР): ИКТ и информатика; Индустрия за здравословен начин на живот и биотехнологии; Мехатроника и чисти технологии;
 6. Северен източен район на планиране (СИР): Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен начин на живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

За какво може да се кандидатства за финансиране? Допустими дейности на РИЦ

Елемент А

 1. Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС;
 2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ;

Елемент Б

 1. Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура в съответствие със ЗУТ;
 2. Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ;
 3. Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация (създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.);
 4. Защита на индустриална собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;
 5. Акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура;
 6. Извършване на проучвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси;
 7. Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип на РИЦ;
 8. Изграждане на административното тяло на РИЦ;
 9. Стимулиране интернационализацията и маркетинга на РИЦ;
 10. Визуализация и одит на проекта.

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи дейности:

 1. само по Елемент А, или
 2. комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително.
 3. Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по процедурата.

Какви са финансовите параметри? – Финансиране на РИЦ

Минимална стойност на Безвъзмездната финансова помощ (БФП): 1 500 000 лева;

Максимална стойност на Безвъзмездната финансова помощ (БФП): 7 000 000 лева;

Интензитет на помощта, както следва:

 • Елемент А: до 50% от одобрените разходи за осъществяване на посочените по елемента дейности;
 • Елемент Б: до 90% от одобрените разходи, но не повече от 391 166 лева за осъществяване на посочените по елемента дейности.

ВАЖНО: Разликата между стойността на разходите и предоставеното по проекта финансиране се покрива от РИЦ.

Срок на изпълнение на проекта: 36 месеца

[1] Актуализирана версия, приета на заседание на Съвета за интелигентен растеж (СИР) на 18.12.2018 г. и може да бъде намерена на http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-1806-287.html

Share This