УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане по процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, което ще продължи до 04 май 2017г.

Целите на процедурата са: да бъде повишен иновационния капацитет на предприятията и да се увеличи дяла на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации.

Допустими кандидати са:

– Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

– Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.)

Допустими по настоящата процедура са само партньори, които отговарят на определението за „предприятие“, посочено в  § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за малките и средните предприятия и са научни организации: Акредитирани български висши училища, Факултети към български висши училища, съгласно чл. 26 от Закона за висшето образование или действащите към факултетите обслужващи звена, Институти или академични специализирани звена на Българската академия на науките, Експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията, Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД.

Допустими дейности:

Изпълнението на проекта следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи  в обхвата на приоритетни направления на тематичните области на ИСИС: ИКТ и информатика; мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Проектите трябва да са насочени към разработване на някои от следните типове иновация:

Продуктова (стока или услуга) иновация е  стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики или

Производствена (процесна) иновация е нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера.

Финансови параметри:

Минимален размер на заявената БФП на проект е 100 000 лева,

Максимален размер в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат е както следва:

  • Микро и малки предприятия: 500 000 лева
  • Средни предприятия: 750 000 лева
  • Големи предприятия: 1 000 000 лева

Кандидатстването ще се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проект на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=391&id=153

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30ч. на 04.05.2017 на следната електронна страница: public.consultation@mi.government.bg , които следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във Word формат, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Share This