В рамките на този прием по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ще се финансират проекти на земеделски стопани за закупуване на земеделска техника и инвентар, строителство, реконструкция и ремонт на стопански сгради, оборудване на ферми, специализиран транспорт, създаване на трайни насаждения и други инвестиции с цел подобряване на конкурентоспособността на стопанството. Приоритет ще бъдат проекти в сектора на животновъдството, производството на плодове и зеленчуци, както и проекти свързани с отглеждането на етерично-маслени култури. С предимство ще се ползват заявления за кандидатстване на млади фермери от селски, планински или полупланински райони, проекти в биологично производство, разкриващи нови работни места, водещи до енергийна ефективност и опазване на околната среда.  Кандидатстването ще става в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ с краен срок 18.05.2015 г. за проекти, предвиждащи закупуване само на земеделска техника и прикачен инвентар, както и 08.06.2015 г. за всички останали. Финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане по настоящият прием е в размер на 150 000 000 евро. За повече информация посетете интернет страницата на ПРСР – www.prsr.government.bg.

 Share This