От мерките насочени към бизнеса първо стартират две процедури насочени основно към разработване и внедряване на иновации в предприятията.

Основната разлика между двете процедури е целевата група т.е. едната процедура ще финансира стартиращи предприятия с финансова история до 3 години от датата на кандидатстване, а втората процедура е насочена към предприятия имащи минимум 3-ри приключени финансови години.

BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

Допустими кандидати по тази процедура са стартиращи микро, малки, средни и големи предприятия регистрирани по ТЗ или закона за кооперациите.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 19 558 300 лева.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 19:00 часа на 05.05.2016 г.

 

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Допустими кандидати по тази процедура са микро, малки, средни и големи предприятия регистрирани по ТЗ или закона за кооперациите, които имат минимум 3-ри завършени финансови години.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.

Краен срок за подаване на проектни предложения 04 април 2016 г.

Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Обявена е за обществено обсъждане и процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на програмата.

 

Подробна информация за индикативната годишна програма за 2016год. по ОПИК може да получите на:  http://www.opcompetitiveness.bg/images/module6/files/157/760_OPIC_IGRP_2016_izmenenie.pdf

Share This