Излезе новия актуализиран индикативен график за прием по отделните мерки от селска програма благодарение, на които кандидатите ще имат достъп до евро пари, чрез проект по ПРСР 2014-2020г. през 2017 г.

Според него земеделците, притежаващи малки стопанства, които планират модернизирането им ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ (БФП) през месец август от настоящата 2017 год..

Това ще бъде възможно чрез разработването и входирането на проект по Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“.

 

Кой може да кандидатства:

 

 • Кандидатът трябва да е регистриран като земеделски производител по Наредба №3 от 1999 год., съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.
 • Допустими за подпомагане са стопанства, в които размера на използваната земеделска площ (ИЗП) е до 10 ха., както и
 • Имат икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в рамките от 2 000 до 7 999 евро.
 • Необходимо условие е: минимум 30 % от общия доход за преходната година на кандидата да се формира от земеделски дейности.
 • Кандидатът трябва да представи бизнес план (БП), който да съдържа описание на дейностите и инвестициите, които ще се извършват през периода на подпомагане. БП трябва да показва по какъв начин прилагането на дейностите по проекта ще доведат до подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство.

Важно!

Няма да бъдат подпомагани бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013г.

За какво може да се кандидатства (допустими дейности):

 • Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;
 • Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (напр. оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
 • Инвестиции за реконструкция и строителство на сгради за отглеждане на добитък;
 • Инвестиции за намаляване на потреблението на енергия;
 • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 • Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.

За какво могат да бъдат похарчени парите по проекта (допустими разходи):

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;
 • Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Критерии за подбор

Приоритет ще се дава на стопанства от секторите животновъдство, плодове и зеленчуци, биологично производство и стопанства разположени в планински и необлагодетелствани райони.

Финансови параметри:

Интензитетът на финансовата помощ е в размер до 60% от общия размер на допустимите разходи.

Размерът на финансовата помощ може да бъде увеличен, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80%, в следните случаи:

 • За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;
 • За колективни инвестиции и интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;
 • За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения – 10 %;
 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;
 • За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 29 и член 30 – 15 %;
 • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1 250 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 25 000 евро, като за проекти представляващи колективни инвестиции той е 70 000 евро.

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Share This