Желаещите да подобрят дейността на предприятието си, чрез Еврофинасиране в технологии за лесовъдство и преработка на дървесина и други горски продукти могат да го направят, чрез подготовка и разработка на проект по:

Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020год.

Очакван прием на проекти по тази подмярка за 2017 год. е в периода октомври-ноември.

 Описание на целите и обхвата на подмярката

Подмярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

 Кой може да кандидатства? /допустими бенефициенти/

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Общини, собственици на горски територии;
 • Собственици на горски територии;
 • Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
 • Микро, малки и средни предприятия;
 • Горски стопани, доставчици на услуги.

 За какво може да се кандидатства? /допустими дейности и разходи/

Материални инвестиции:

 • Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:
 • изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината,
 • както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

2)  Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:

 • отгледни сечи във високостълблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;
 • Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.

 Нематериални инвестиции:

 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 • Закупуване на софтуер;
 • Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

 Авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ

 Финансови параметри на проектите

Минимална стойност на общите допустимите разходи по проекта– 5 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 500 000 евро., за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020);

Интензитет на подпомагане

Подпомагането по тази подмярка ще бъде:

 • 50% от общите допустими разходи за кандидати от селски общини;
 • 40% от общите допустими разходи за кандидати от неселски райони;

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

 • Местоположение на територията на община/населено място с висока лесистост (от 30% до 60% )
 • Местоположение на територията на община/населено място с висока лесистост над 60%;
 • Като се дава приоритет на по-високият процент
 • Доставяната техника по проекта притежава валиден сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност);
 • Проектът осигурява устойчива заетост.

Условия за допустимост на кандидатите и проектите:

 • Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само, ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина в горите, които стопанисва бенефициента и  позволява подходящото му ефикасно използване;
 • Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;
 • Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха;
 • Юридическите лица – частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;
 • Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори;
 • Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на дървесина са допустими за подпомагане, само ако преработват не повече от 10 000 куб. м обла дървесина годишно.
 • Бенефициентите кандидатстващи за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, както и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина е необходимо да представят бизнес план за доказване на икономическа жизнеспособност.

Няма да се подпомага простото възстановяване на гъстотата на гората или възстановяване на същата гора след окончателна сеч.

Share This