Съгласно насоките за кандидатстване публикувани в ИСУН крайния срок за прием на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е 16.05.2018г. до 17.30 часа.

Проектни предложения внесени след посочения час и дата няма да бъдат разглеждани.

 Приемът на документи ще бъде извършван изцяло по електронен път в системата ИСУН. Проектното предложение (Формуляр за кандидатстване) е необходимо да бъде подписано с квалифициран електронен подпис – КЕП на физическото лице, имащо законово право да представлява кандидата.

Мярката има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 1. по-добро използване на факторите за производство;
 2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 5. подобряване опазването на околната среда.

 Кой може да кандидатства? Това са:

 1. съществуващи и новорегистрирани преработвателни предприятия попадащи в сектора на преработка на селскостопански продкути – регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 2. Земеделски производители за дейности по преработка на селскостопанска продукция (собствено производство и закупена от други селскостопански производители), които имат минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство по-голям от левовата равностойност на 8 000 евро;

Задължителната законово правна форма на допустимия кандидат е юридическо лице – това означава, че физическите лица (ЗП) трябва да имат регистриран най-малко Едноличен търговец.

Кой ще получи предимство:

 1. Проекти, при които над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори.
 2. Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост.
 3. Проекти с инвестиции за постигане на стандартите на ЕС, свързани:

– с минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане, (валидно за кланници и кланнични пунктове регистрирани преди 01 януари 2013 год.) и/или

– инвестиции, водещи до намаляване на емисиите – при производство на енергия от биомаса, съгласно Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС/;

 1. Проекти с инвестиции за преработка и производство на сертифицирани биологични продукти – над 75 % от обема на преработваната суровина и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана.
 2. Предприятието на кандидата (важи за земеделски производители) предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65% собствени или на членовете на групата/организация производени суровини (земеделски продукти).
 3. Проекти, при които с извършване на инвестицията кандидата ще разкрие определен брой нови работни места. При съществуващте предприятия е налице и изискване за запазване на съществуващите работни места от предходната финансова година.
 4. Проекти на предприятия, които докажат, че за последните три последователни години са реализирали приходи от износ на своята продукция.
 5. Проекти осъществявани на територията на селски общини.
 6. Проекти осъществявани на територията на Северозападна България.

В какво могат да бъдат вложени инвестициите?

 1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
 3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 1;
 5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;
 8. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 9. Закупуване на софтуерсвързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
 10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10

Финансовата рамка по процедурата е:

 1. Минимален размер на общите допустими разходи за един проект – 29 337 лв.
 2. Максимален размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат – 3 911 600 лв.

Интензитет на помощта:

50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, включващи инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти в продукти, попадащи в обхвата на приложение № I от Договора или памук.

40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от големи предприятия.

Пълния пакет от изискуеми документи, които са ви необходими както по време на кандидатстването, така и в процеса на изпълнение на проекта, можете да видите на адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fae2c9b7-f605-4df2-897c-5bf9a3d2a82f

 

Share This