Обучения

По настоящем „Провида“ ООД заедно с Татяна Рулко, експерт от Център за интегрално неформално образование „ТИМ-8“ ООД, гр.Бургас разработва и предлага обучения, методики и практики за интегрално развитие, като например:
Обученията са интерактивни, иновативни, по нов начи, по нова методика. Те са моного подходящи за Местни инициативни групи подготвящи и изпълняващи Стратегии за местно развитие по Програма ЛИДЕР, тъй като в тях се прилагат принципите от долу-нагоре, иновации и сътрудничество.
Обучение 1
Иновативни и креативни подходи за решаване на проблеми и стартиране на нетипични бизнес начинания;
Обучение 2
Иновативни интегрални методи и практики за планиране на Стратегия за местно развитие
Обучение 3
Креативни подходи и комуникационни техники при управление на организацията
Обучение 4
Интегрален курс – управление на промяната
Share This