Евро пари през август 2017г за малки земеделски стопанства

Излезе новия актуализиран индикативен график за прием по отделните мерки от селска програма благодарение, на които кандидатите ще имат достъп до евро пари, чрез проект по ПРСР 2014-2020г. през 2017 г. Според него земеделците, притежаващи малки стопанства, които планират модернизирането им ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ (БФП) през месец август от настоящата 2017 год.. Това ще бъде възможно чрез разработването и входирането на проект по Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“.   Кой може да кандидатства:   Кандидатът трябва да е регистриран като земеделски производител по Наредба №3 от 1999 год., съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители. Допустими за подпомагане са стопанства, в които размера на използваната земеделска площ (ИЗП) е до 10 ха., както и Имат икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в рамките от 2 000 до 7 999 евро. Необходимо условие е: минимум 30 % от общия доход за преходната година на кандидата да се формира от земеделски дейности. Кандидатът трябва да представи бизнес план (БП), който да съдържа описание на дейностите и инвестициите, които ще се извършват през периода на подпомагане. БП трябва да показва по какъв начин прилагането на дейностите по проекта ще доведат до подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство. Важно! Няма да бъдат подпомагани бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013г. За какво може да се кандидатства (допустими дейности): Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството; Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на...

Процедура „Обучения за заети лица“ от ОПРЧР

Обявен е прием за проекти по процедура „Обучения за заети лица“ от ОПРЧР Целта на процедурата BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020год. е да бъде повишена способността на заетите лица да са в крак с бързите промени на пазара на труда, в следствие на глобализацията, технологичните промени, застаряване на населението и други съвременни фактори. В тази връзка по настоящата процедура ще бъдат финансирани обучения за заети лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица. Лица наети на граждански договор не попадат в допустимата целева група. Очакваните резултати от тези обучения са: подобряване уменията на работещите, съобразно актуалните нужди на бизнеса; повишаване производителността на труда; създаване на условия за устойчива заетост; възможности за заемане на по-качествени работни места и кариерно развитие; Кой може да кандидатства? Работодатели; Социални партньори – в качеството на работодатели. Кои са допустимите партньори? Работодатели; Социални партньори – в качеството на работодатели; Центрове за професионални обучения (само в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата). Кои са основните допустими дейности? Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица; „Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“. Финансови параметри: Компонент 1: Минимален размер на БФП за един проект: 15 000 лв., Максимален размер на БФП за един проект: 3 911 660 лв. Компонент 2: Минимален размер на БФП за един проект: 15 000 лв., Максимален размер на БФП за един проект: 391 166 лв. Интензитет на помощта: За големи предприятия не надхвърля...
Приключи първата оценка на проекти по подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства“

Приключи първата оценка на проекти по подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства“

ДФЗ обяви първоначалния праг от точки, над който за сега ще бъдат разглеждани проекти. На 14.03.2017г. приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за оценка на проектите, подадените в периода на прием 26 октомври – 07 декември 2016 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.. Приемът е обявен със заповед №РД 09-755/04.10.2016г. на Министъра на земеделието и храните с общ бюджет от левовата равностойност на 237 000 000 евро. В посочения прием заявление за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП) са подали общо 3 165 земеделци. Проектите са оценени, съгласно критериите и изискванията разписани в Наредба 9 от 21 март 2015г., като се класират според получените при оценката точки. Одобрявянето им се извършва в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно представените документи. Към момента обявения ранкинг е 53 точки включително. Проектите получили повече от 53 точки ще продължат на следващо ниво на оценка. След преминаване на  техническа и финансова проверка тези проекти, съответно ще бъдат одобрени или неодобрени за получаване на БФП. Проектите получили по-малко от 53 точки може да бъдат допуснати до следващо ниво на проверка само при наличие на остатък от заделения финансов ресурс за проведения прием. Всеки бенефициент, подал заявление за кандидатстване за БФП по подмярка 4.1, използвайки  получения при кандидатстването УРН, може да извърши индивидуална справка за признатите му точки и да следи движението на своя проект на сайта на ПРСР, бутон „Проверка статус на проекти“ –...

Нов индикативен график за 2016 год. по ОПИК 2014-2020 год.

От мерките насочени към бизнеса първо стартират две процедури насочени основно към разработване и внедряване на иновации в предприятията. Основната разлика между двете процедури е целевата група т.е. едната процедура ще финансира стартиращи предприятия с финансова история до 3 години от датата на кандидатстване, а втората процедура е насочена към предприятия имащи минимум 3-ри приключени финансови години. BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Допустими кандидати по тази процедура са стартиращи микро, малки, средни и големи предприятия регистрирани по ТЗ или закона за кооперациите. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 19 558 300 лева. Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 19:00 часа на 05.05.2016 г.   BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Допустими кандидати по тази процедура са микро, малки, средни и големи предприятия регистрирани по ТЗ или закона за кооперациите, които имат минимум 3-ри завършени финансови години.   Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева. Краен срок за подаване на проектни предложения 04 април 2016 г. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Обявена е за обществено обсъждане и процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на програмата.   Подробна информация за индикативната годишна програма за 2016год. по ОПИК може да получите на:...