Блог

ОПИК ще финансира Регионални иновационни центрове

Предстои евро финансиране на Регионални иновационни центрове чрез ОПИК 2014-2020г Приключи общественото обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти: „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по ОП “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип, които биха могли да ускорят икономическото и социалното развитие на българските региони. Кой може да кандидатства? Допустимите кандидати са два типа: Обединение под формата на сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел; Дружества по смисъла на Търговския закон Бъдещия РИЦ (обединението или дружеството), следва да бъде учреден от следните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ типове участници: минимум 3 (три) юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са извършвали икономическата си дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 и 2018 г.. И минимум 1 (едно) висше учебно заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти, които разполагат с капацитет в дадения район на ниво NUTS 2. Освен посочените по-горе задължителни членове в РИЦ могат да се включат и: Неправителствени организации от територията Общински и областни администрации Допуска се и участието на едно юридическо лице, което осъществява дейност в друг район на планиране извън ЮЗР, но единствено в случай че ще започне да осъществява икономическа/производствена дейност в района на РИЦ; Допуска се и участието на едно висше учебно заведение/ научноизследователска организация или техни звена/институти от друг район на планиране, но единствено в случай, че ще започне да осъществява научноизследователска дейност в района на РИЦ; В кои сфери е допустимо да бъде разработен проекта? Приоритетно направление, съгласно Иновационна стратегия за интелигентна специализация... Прочети повече

През май 2018г. – европари за проекти на кандидати в сектор лесовъдство и дървопреработка.

Готов е проекта във връзка с насоките за кандидатстване по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г  Целите и очакваните резултати на мярката се изразяват в: подобряване на конкурентоспособността и създаването на работни места, в частност в селските райони, като същевременно се гарантира опазването на горите и предоставяне на екосистемни услуги; постигане на устойчивото управление на горите чрез извършването на сечи, с цел подобряване състоянието на горите, възобновяване, запазване на генетичните ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на основните функции на горите. Тези две направления ще бъдат постигнати посредством: подобряване на конкурентоспособността и създаването на нови работни места, чрез: насърчаване преработката и подобряват маркетинга на горските продукти; подпомагане закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесина; подобряване състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване, чрез: подпомагане провеждането на отгледните сечи във високостъблените и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст; подпомагане закупуването или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите машини и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства; подпомагане на устойчивото управление на горите чрез въвеждане на добри производствени практики, в т.ч. системи за управление на качеството и подготовка за сертификация. Кой може да кандидатства? Собственици на горски територии, които притежават съответно: за Физическите лица – минимум 0,5 ха горски територии; за Еднолични търговци (ЕТ) и Юридическите лица (ЮЛ) – минимум 0,5 ха горски територии; за... Прочети повече

До 16 май 2018 година в ИСУН ще бъдат приемани проекти на кандидати в сектор: преработка на селскостопански продукти.

Съгласно насоките за кандидатстване публикувани в ИСУН крайния срок за прием на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е 16.05.2018г. до 17.30 часа. Проектни предложения внесени след посочения час и дата няма да бъдат разглеждани.  Приемът на документи ще бъде извършван изцяло по електронен път в системата ИСУН. Проектното предложение (Формуляр за кандидатстване) е необходимо да бъде подписано с квалифициран електронен подпис – КЕП на физическото лице, имащо законово право да представлява кандидата. Мярката има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост чрез: по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); подобряване опазването на околната среда.  Кой може да кандидатства? Това са: съществуващи и новорегистрирани преработвателни предприятия попадащи в сектора на преработка на селскостопански продкути – регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; Земеделски производители за дейности по преработка на селскостопанска продукция (собствено производство и закупена от други селскостопански производители), които имат минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство по-голям от левовата равностойност на 8 000 евро; Задължителната законово правна форма на допустимия кандидат е юридическо лице – това означава, че физическите лица (ЗП) трябва да имат регистриран най-малко Едноличен търговец. Кой ще получи предимство: Проекти, при които над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори. Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост. Проекти с инвестиции за постигане... Прочети повече

Еврофинасиране в технологии за лесовъдство и преработка на дървесина през втората половина на 2017 год.

Желаещите да подобрят дейността на предприятието си, чрез Еврофинасиране в технологии за лесовъдство и преработка на дървесина и други горски продукти могат да го направят, чрез подготовка и разработка на проект по: Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020год. Очакван прием на проекти по тази подмярка за 2017 год. е в периода октомври-ноември.  Описание на целите и обхвата на подмярката Подмярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.  Кой може да кандидатства? /допустими бенефициенти/ Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици на горски територии; Собственици на горски територии; Сдружения на частни собственици на горски територии или общини; Микро, малки и средни предприятия; Горски стопани, доставчици на услуги.  За какво може да се кандидатства? /допустими дейности и разходи/ Материални инвестиции: Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.: изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта; закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива; закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти; 2)  Разходи за инвестиции... Прочети повече

Пари за неземеделски бизнес през декември 2017год. чрез подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014-2020г.

Подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ Всяко едно микро предприятие, което развива дейност на територията на селски община в секторите извън производството и преработката на селскостопански, рибни и горски продукти ще има възможност да получи достъп до безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. по подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. За тази цел е необходимо да разработи и подготви инвестиционен проект, който да бъде представен пред съответната Регионална агенция на ДФЗ. Приемът на проекти по настоящата подмярка се очаква да бъде отворен през месец декември на 2017год. Какви дейности ще се финансират? Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), дейности свързани с обновяване или изграждане на места за настаняване с максимум 20 помещения за настаняване; Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали); Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.; Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, т.е. не надхвърля необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието; Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия. При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от зърнени и други... Прочети повече

През септември 2017г. се очаква прием по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020г.

Според актуализирания индикативен график (ИГР) за прием на проекти по мерки от ПРСР 2014-2020год. преработвателите на земеделска продукция, както и земеделци не само произвеждащи, но и преработващи земеделски продукти ще могат да кандидатстват за субсидия през месец септември 2017 год. по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. Подмярката има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез: по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); подобряване опазването на околната среда. Кой може да кандидатства? /допустими кандидати/ За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, като: земеделски стопани, регистрирани по Наредба №3 от 1999г. – стопанството е необходимо да има минимален стандартен производствен обем (СПО) 8 000 евро; или признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г.; или еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2; Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти: мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; месо и месни продукти; плодове и зеленчуци, включително гъби; пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти,... Прочети повече

Евро пари през август 2017г за малки земеделски стопанства

Излезе новия актуализиран индикативен график за прием по отделните мерки от селска програма благодарение, на които кандидатите ще имат достъп до евро пари, чрез проект по ПРСР 2014-2020г. през 2017 г. Според него земеделците, притежаващи малки стопанства, които планират модернизирането им ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ (БФП) през месец август от настоящата 2017 год.. Това ще бъде възможно чрез разработването и входирането на проект по Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“.   Кой може да кандидатства:   Кандидатът трябва да е регистриран като земеделски производител по Наредба №3 от 1999 год., съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители. Допустими за подпомагане са стопанства, в които размера на използваната земеделска площ (ИЗП) е до 10 ха., както и Имат икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в рамките от 2 000 до 7 999 евро. Необходимо условие е: минимум 30 % от общия доход за преходната година на кандидата да се формира от земеделски дейности. Кандидатът трябва да представи бизнес план (БП), който да съдържа описание на дейностите и инвестициите, които ще се извършват през периода на подпомагане. БП трябва да показва по какъв начин прилагането на дейностите по проекта ще доведат до подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство. Важно! Няма да бъдат подпомагани бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013г. За какво може да се кандидатства (допустими дейности): Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството; Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на... Прочети повече

Процедура „Обучения за заети лица“ от ОПРЧР

Обявен е прием за проекти по процедура „Обучения за заети лица“ от ОПРЧР Целта на процедурата BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020год. е да бъде повишена способността на заетите лица да са в крак с бързите промени на пазара на труда, в следствие на глобализацията, технологичните промени, застаряване на населението и други съвременни фактори. В тази връзка по настоящата процедура ще бъдат финансирани обучения за заети лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица. Лица наети на граждански договор не попадат в допустимата целева група. Очакваните резултати от тези обучения са: подобряване уменията на работещите, съобразно актуалните нужди на бизнеса; повишаване производителността на труда; създаване на условия за устойчива заетост; възможности за заемане на по-качествени работни места и кариерно развитие; Кой може да кандидатства? Работодатели; Социални партньори – в качеството на работодатели. Кои са допустимите партньори? Работодатели; Социални партньори – в качеството на работодатели; Центрове за професионални обучения (само в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата). Кои са основните допустими дейности? Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица; „Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“. Финансови параметри: Компонент 1: Минимален размер на БФП за един проект: 15 000 лв., Максимален размер на БФП за един проект: 3 911 660 лв. Компонент 2: Минимален размер на БФП за един проект: 15 000 лв., Максимален размер на БФП за един проект: 391 166 лв. Интензитет на помощта: За големи предприятия не надхвърля... Прочети повече

Приключи първата оценка на проекти по подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства“

ДФЗ обяви първоначалния праг от точки, над който за сега ще бъдат разглеждани проекти. На 14.03.2017г. приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за оценка на проектите, подадените в периода на прием 26 октомври – 07 декември 2016 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.. Приемът е обявен със заповед №РД 09-755/04.10.2016г. на Министъра на земеделието и храните с общ бюджет от левовата равностойност на 237 000 000 евро. В посочения прием заявление за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП) са подали общо 3 165 земеделци. Проектите са оценени, съгласно критериите и изискванията разписани в Наредба 9 от 21 март 2015г., като се класират според получените при оценката точки. Одобрявянето им се извършва в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно представените документи. Към момента обявения ранкинг е 53 точки включително. Проектите получили повече от 53 точки ще продължат на следващо ниво на оценка. След преминаване на  техническа и финансова проверка тези проекти, съответно ще бъдат одобрени или неодобрени за получаване на БФП. Проектите получили по-малко от 53 точки може да бъдат допуснати до следващо ниво на проверка само при наличие на остатък от заделения финансов ресурс за проведения прием. Всеки бенефициент, подал заявление за кандидатстване за БФП по подмярка 4.1, използвайки  получения при кандидатстването УРН, може да извърши индивидуална справка за признатите му точки и да следи движението на своя проект на сайта на ПРСР, бутон „Проверка статус на проекти“ –... Прочети повече
Share This