ОПИК ще финансира Регионални иновационни центрове

Предстои евро финансиране на Регионални иновационни центрове чрез ОПИК 2014-2020г Приключи общественото обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти: „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по ОП “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип, които биха могли да ускорят икономическото и социалното развитие на българските региони. Кой може да кандидатства? Допустимите кандидати са два типа: Обединение под формата на сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел; Дружества по смисъла на Търговския закон Бъдещия РИЦ (обединението или дружеството), следва да бъде учреден от следните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ типове участници: минимум 3 (три) юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са извършвали икономическата си дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 и 2018 г.. И минимум 1 (едно) висше учебно заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти, които разполагат с капацитет в дадения район на ниво NUTS 2. Освен посочените по-горе задължителни членове в РИЦ могат да се включат и: Неправителствени организации от територията Общински и областни администрации Допуска се и участието на едно юридическо лице, което осъществява дейност в друг район на планиране извън ЮЗР, но единствено в случай че ще започне да осъществява икономическа/производствена дейност в района на РИЦ; Допуска се и участието на едно висше учебно заведение/ научноизследователска организация или техни звена/институти от друг район на планиране, но единствено в случай, че ще започне да осъществява научноизследователска дейност в района на РИЦ; В кои сфери е допустимо да бъде разработен проекта? Приоритетно направление, съгласно Иновационна стратегия за интелигентна специализация...