Еврофинасиране в технологии за лесовъдство и преработка на дървесина през втората половина на 2017 год.

Желаещите да подобрят дейността на предприятието си, чрез Еврофинасиране в технологии за лесовъдство и преработка на дървесина и други горски продукти могат да го направят, чрез подготовка и разработка на проект по: Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020год. Очакван прием на проекти по тази подмярка за 2017 год. е в периода октомври-ноември.  Описание на целите и обхвата на подмярката Подмярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.  Кой може да кандидатства? /допустими бенефициенти/ Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици на горски територии; Собственици на горски територии; Сдружения на частни собственици на горски територии или общини; Микро, малки и средни предприятия; Горски стопани, доставчици на услуги.  За какво може да се кандидатства? /допустими дейности и разходи/ Материални инвестиции: Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.: изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта; закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива; закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти; 2)  Разходи за инвестиции...

Пари за неземеделски бизнес през декември 2017год. чрез подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014-2020г.

Подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ Всяко едно микро предприятие, което развива дейност на територията на селски община в секторите извън производството и преработката на селскостопански, рибни и горски продукти ще има възможност да получи достъп до безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. по подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. За тази цел е необходимо да разработи и подготви инвестиционен проект, който да бъде представен пред съответната Регионална агенция на ДФЗ. Приемът на проекти по настоящата подмярка се очаква да бъде отворен през месец декември на 2017год. Какви дейности ще се финансират? Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), дейности свързани с обновяване или изграждане на места за настаняване с максимум 20 помещения за настаняване; Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали); Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.; Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, т.е. не надхвърля необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието; Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия. При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от зърнени и други...

През септември 2017г. се очаква прием по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020г.

Според актуализирания индикативен график (ИГР) за прием на проекти по мерки от ПРСР 2014-2020год. преработвателите на земеделска продукция, както и земеделци не само произвеждащи, но и преработващи земеделски продукти ще могат да кандидатстват за субсидия през месец септември 2017 год. по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. Подмярката има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез: по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); подобряване опазването на околната среда. Кой може да кандидатства? /допустими кандидати/ За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, като: земеделски стопани, регистрирани по Наредба №3 от 1999г. – стопанството е необходимо да има минимален стандартен производствен обем (СПО) 8 000 евро; или признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г.; или еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2; Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти: мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; месо и месни продукти; плодове и зеленчуци, включително гъби; пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти,...

Евро пари през август 2017г за малки земеделски стопанства

Излезе новия актуализиран индикативен график за прием по отделните мерки от селска програма благодарение, на които кандидатите ще имат достъп до евро пари, чрез проект по ПРСР 2014-2020г. през 2017 г. Според него земеделците, притежаващи малки стопанства, които планират модернизирането им ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ (БФП) през месец август от настоящата 2017 год.. Това ще бъде възможно чрез разработването и входирането на проект по Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“.   Кой може да кандидатства:   Кандидатът трябва да е регистриран като земеделски производител по Наредба №3 от 1999 год., съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители. Допустими за подпомагане са стопанства, в които размера на използваната земеделска площ (ИЗП) е до 10 ха., както и Имат икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в рамките от 2 000 до 7 999 евро. Необходимо условие е: минимум 30 % от общия доход за преходната година на кандидата да се формира от земеделски дейности. Кандидатът трябва да представи бизнес план (БП), който да съдържа описание на дейностите и инвестициите, които ще се извършват през периода на подпомагане. БП трябва да показва по какъв начин прилагането на дейностите по проекта ще доведат до подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство. Важно! Няма да бъдат подпомагани бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013г. За какво може да се кандидатства (допустими дейности): Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството; Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на...

Процедура „Обучения за заети лица“ от ОПРЧР

Обявен е прием за проекти по процедура „Обучения за заети лица“ от ОПРЧР Целта на процедурата BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020год. е да бъде повишена способността на заетите лица да са в крак с бързите промени на пазара на труда, в следствие на глобализацията, технологичните промени, застаряване на населението и други съвременни фактори. В тази връзка по настоящата процедура ще бъдат финансирани обучения за заети лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица. Лица наети на граждански договор не попадат в допустимата целева група. Очакваните резултати от тези обучения са: подобряване уменията на работещите, съобразно актуалните нужди на бизнеса; повишаване производителността на труда; създаване на условия за устойчива заетост; възможности за заемане на по-качествени работни места и кариерно развитие; Кой може да кандидатства? Работодатели; Социални партньори – в качеството на работодатели. Кои са допустимите партньори? Работодатели; Социални партньори – в качеството на работодатели; Центрове за професионални обучения (само в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата). Кои са основните допустими дейности? Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица; „Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“. Финансови параметри: Компонент 1: Минимален размер на БФП за един проект: 15 000 лв., Максимален размер на БФП за един проект: 3 911 660 лв. Компонент 2: Минимален размер на БФП за един проект: 15 000 лв., Максимален размер на БФП за един проект: 391 166 лв. Интензитет на помощта: За големи предприятия не надхвърля...