Нов индикативен график за 2016 год. по ОПИК 2014-2020 год.

От мерките насочени към бизнеса първо стартират две процедури насочени основно към разработване и внедряване на иновации в предприятията. Основната разлика между двете процедури е целевата група т.е. едната процедура ще финансира стартиращи предприятия с финансова история до 3 години от датата на кандидатстване, а втората процедура е насочена към предприятия имащи минимум 3-ри приключени финансови години. BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Допустими кандидати по тази процедура са стартиращи микро, малки, средни и големи предприятия регистрирани по ТЗ или закона за кооперациите. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 19 558 300 лева. Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 19:00 часа на 05.05.2016 г.   BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Допустими кандидати по тази процедура са микро, малки, средни и големи предприятия регистрирани по ТЗ или закона за кооперациите, които имат минимум 3-ри завършени финансови години.   Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева. Краен срок за подаване на проектни предложения 04 април 2016 г. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Обявена е за обществено обсъждане и процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на програмата.   Подробна информация за индикативната годишна програма за 2016год. по ОПИК може да получите на:...