Провида

Консултантски услуги при изготвяне на проекти и бизнес планове за кандидатстване по програми, финансирани от Европейският съюз
Прочети повече

ОПИК ще финансира Регионални иновационни центрове

Предстои евро финансиране на Регионални иновационни центрове чрез ОПИК 2014-2020г Приключи общественото обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти: „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по ОП “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип, които биха могли да ускорят икономическото и социалното развитие на българските региони. Кой може да кандидатства? Допустимите кандидати са два типа: Обединение под формата на сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел; Дружества по смисъла на Търговския закон Бъдещия РИЦ (обединението или дружеството), следва да бъде учреден от следните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ типове участници: минимум 3 (три) юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са извършвали икономическата си дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 и 2018 г.. И минимум 1 (едно) висше учебно заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти, които разполагат с капацитет в дадения район на ниво NUTS 2. Освен посочените по-горе задължителни членове в РИЦ могат да се включат и: Неправителствени организации от територията Общински и областни администрации Допуска се и участието на едно юридическо лице, което осъществява дейност в друг район на планиране извън ЮЗР, но единствено в случай че ще започне да осъществява икономическа/производствена дейност в района на РИЦ; Допуска се и участието на едно висше учебно заведение/ научноизследователска организация или техни звена/институти от друг район на планиране, но единствено в случай, че ще започне да осъществява научноизследователска дейност в района на РИЦ; В кои сфери е допустимо да бъде разработен проекта? Приоритетно направление, съгласно Иновационна стратегия за интелигентна специализация... Прочети повече

През май 2018г. – европари за проекти на кандидати в сектор лесовъдство и дървопреработка.

Готов е проекта във връзка с насоките за кандидатстване по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г  Целите и очакваните резултати на мярката се изразяват в: подобряване на конкурентоспособността и създаването на работни места, в частност в селските райони, като същевременно се гарантира опазването на горите и предоставяне на екосистемни услуги; постигане на устойчивото управление на горите чрез извършването на сечи, с цел подобряване състоянието на горите, възобновяване, запазване на генетичните ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на основните функции на горите. Тези две направления ще бъдат постигнати посредством: подобряване на конкурентоспособността и създаването на нови работни места, чрез: насърчаване преработката и подобряват маркетинга на горските продукти; подпомагане закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесина; подобряване състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване, чрез: подпомагане провеждането на отгледните сечи във високостъблените и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст; подпомагане закупуването или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите машини и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства; подпомагане на устойчивото управление на горите чрез въвеждане на добри производствени практики, в т.ч. системи за управление на качеството и подготовка за сертификация. Кой може да кандидатства? Собственици на горски територии, които притежават съответно: за Физическите лица – минимум 0,5 ха горски територии; за Еднолични търговци (ЕТ) и Юридическите лица (ЮЛ) – минимум 0,5 ха горски територии; за... Прочети повече

Нашите услуги

Информация

Предоставяне на информация по програми за финансиране от фондове на ЕС в България

Управление на проекти

Мониторинг, подготовка на тръжни процедури, консултации във връзка с отчитане на резултатите и др.
k

Документация

Изготвяне на проектна документация (бизнес планове, апликационни форми, бюджети)

Стратегии за развитие

Изготвяне на стратегии за развитие на територията по Програма ЛИДЕР

Анализ

Изготвяне на финансов и икономически анализ на инфраструктурни проекти

Обучения и консултации

Обучения и консултации във връзка с управление на инвестиционни проекти

Програми

Регионални проекти

Оперативна Програма „Регионално развитие“

Конкурентноспособност

Оперативна Програма „Развитие на кокурентноспособността на българската икономика

Човешки ресурси

Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“

Селски райони и земеделие

Програма за развитие на селските региони

Добро управление


Консултации и справки

връзка с нас
Share This