Провида

Консултантски услуги при изготвяне на проекти и бизнес планове за кандидатстване по програми, финансирани от Европейският съюз
Прочети повече
Приключи първата оценка на проекти по подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства“

Приключи първата оценка на проекти по подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства“

ДФЗ обяви първоначалния праг от точки, над който за сега ще бъдат разглеждани проекти. На 14.03.2017г. приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за оценка на проектите, подадените в периода на прием 26 октомври – 07 декември 2016 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.. Приемът е обявен със заповед №РД 09-755/04.10.2016г. на Министъра на земеделието и храните с общ бюджет от левовата равностойност на 237 000 000 евро. В посочения прием заявление за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП) са подали общо 3 165 земеделци. Проектите са оценени, съгласно критериите и изискванията разписани в Наредба 9 от 21 март 2015г., като се класират според получените при оценката точки. Одобрявянето им се извършва в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно представените документи. Към момента обявения ранкинг е 53 точки включително. Проектите получили повече от 53 точки ще продължат на следващо ниво на оценка. След преминаване на  техническа и финансова проверка тези проекти, съответно ще бъдат одобрени или неодобрени за получаване на БФП. Проектите получили по-малко от 53 точки може да бъдат допуснати до следващо ниво на проверка само при наличие на остатък от заделения финансов ресурс за проведения прием. Всеки бенефициент, подал заявление за кандидатстване за БФП по подмярка 4.1, използвайки  получения при кандидатстването УРН, може да извърши индивидуална справка за признатите му точки и да следи движението на своя проект на сайта на ПРСР, бутон „Проверка статус на проекти“ –... Прочети повече

Нашите услуги

Информация

Предоставяне на информация по програми за финансиране от фондове на ЕС в България

Управление на проекти

Мониторинг, подготовка на тръжни процедури, консултации във връзка с отчитане на резултатите и др.
k

Документация

Изготвяне на проектна документация (бизнес планове, апликационни форми, бюджети)

Стратегии за развитие

Изготвяне на стратегии за развитие на територията по Програма ЛИДЕР

Анализ

Изготвяне на финансов и икономически анализ на инфраструктурни проекти

Обучения и консултации

Обучения и консултации във връзка с управление на инвестиционни проекти

Програми

Регионални проекти

Оперативна Програма „Регионално развитие“

Конкурентноспособност

Оперативна Програма „Развитие на кокурентноспособността на българската икономика

Човешки ресурси

Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“

Селски райони и земеделие

Програма за развитие на селските региони

Добро управление


Консултации и справки

връзка с нас
Share This