Провида

Консултантски услуги при изготвяне на проекти и бизнес планове за кандидатстване по програми, финансирани от Европейският съюз
Прочети повече

На 14.04.2015 стартира прием на земеделски проекти по мярка 4.1 от ПРСР 2014-2015 г.

В рамките на този прием по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ще се финансират проекти на земеделски стопани за закупуване на земеделска техника и инвентар, строителство, реконструкция и ремонт на стопански сгради, оборудване на ферми, специализиран транспорт, създаване на трайни насаждения и други инвестиции с цел подобряване на конкурентоспособността на стопанството. Приоритет ще бъдат проекти в сектора на животновъдството, производството на плодове и зеленчуци, както и проекти свързани с отглеждането на етерично-маслени култури. С предимство ще се ползват заявления за кандидатстване на млади фермери от селски, планински или полупланински райони, проекти в биологично производство, разкриващи нови работни места, водещи до енергийна ефективност и опазване на околната среда.  Кандидатстването ще става в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ с краен срок 18.05.2015 г. за проекти, предвиждащи закупуване само на земеделска техника и прикачен инвентар, както и 08.06.2015 г. за всички останали. Финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане по настоящият прием е в размер на 150 000 000 евро. За повече информация посетете интернет страницата на ПРСР – www.prsr.government.bg.... Прочети повече

До края на месеца фермерите избират как да се облагат доходите им

До края на декември физическите лица, регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2015 г. Това се отнася за фермерите, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, съобщават от Националната агенция по приходите (НАП). В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци, следва да прилагат този ред за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години. Правото на избор се упражнява с подаване на декларация в срок до 31 декември на предходната година. За 2015 г. срокът за подаване на декларацията е 31 декември тази година. Правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа се упражнява чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Образец на декларацията може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nap.bg и в офиса за обслужване на НАП. Декларацията се подава лично от земеделския производител или тютюнопроизводител, или негов упълномощен представител в местния офис на Агенцията по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и чрез пощенски оператор, уточняват от НАП. Източник:... Прочети повече

За последния месец в ДФЗ са подписани 1 300 договора за над 644 милиона лева

От забавените близо 2 000 проекта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013), от встъпването в длъжност на изпълнителния директор Атанас Добрев са подписани близо 1 300 договора. Те са част от плана за действие, който ръководство на Разплащателната агенция прие за разрешаване на проблема с неподписаните инвестиционни предложения. Повечето от проектите са по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, по която са одобрени 699 предложения. Те са с обща субсидия от над 192 млн. лв. С това приключи обработката на всички подадени проекти по направлението от приема през 2013 г. Те са общо 828, като субсидиите за тях са над 198 млн. лв. Планираните инвестиции са предимно в сферата на животновъдството и биопроизводството. Местните инициативни групи подписаха с фонд „Земеделие“ 376 договора само през последния месец. Те ще получат субсидии в общ размер над 27 млн. лв. Разгледани и одобрени бяха и 301 обществени поръчки към 218 сключени договора по общинските мерки. От тях 83 са с планирани строително-монтажни дейности. Това ще позволи на кандидатите да започнат изграждането и модернизацията на обектите още през летните месеци. Готови са и 88 окончателни анекса. Това означава, че по тези договори вече могат да бъдатподадени документите за окончателно плащане. За всичките 218 договора на общините е предвидена субсидия от над 420 млн. лв. Те изпълняват инвестиции по мерките 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, 322 „Обновяване и развитие на населените места” и 313 „Насърчаване на туристическите дейности”. Изготвени са още и 401 анекса по Програмата за развитие на селските райони. Те са свърза с промени, поискани от кандидатите. През последния месец са платени и над... Прочети повече

Нашите услуги

Информация

Предоставяне на информация по програми за финансиране от фондове на ЕС в България

Управление на проекти

Мониторинг, подготовка на тръжни процедури, консултации във връзка с отчитане на резултатите и др.
k

Документация

Изготвяне на проектна документация (бизнес планове, апликационни форми, бюджети)

Стратегии за развитие

Изготвяне на стратегии за развитие на територията по Програма ЛИДЕР

Анализ

Изготвяне на финансов и икономически анализ на инфраструктурни проекти

Обучения и консултации

Обучения и консултации във връзка с управление на инвестиционни проекти

Програми

Регионални проекти

Оперативна Програма „Регионално развитие“

Конкурентноспособност

Оперативна Програма „Развитие на кокурентноспособността на българската икономика

Човешки ресурси

Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“

Селски райони и земеделие

Програма за развитие на селските региони

Добро управление


Консултации и справки

връзка с нас
Share This